Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
НүүрМэдээАжил олгогчдоо дэмжих “Итгэлийн аян”-ыг нээлээ

Ажил олгогчдоо дэмжих “Итгэлийн аян”-ыг нээлээ

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1, 8.4 дэх заалт, Засгийн газрын 2014 оны 354 дүгээр тогтоолоор баталсан “Нийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм”-ийн “Гурав”-ын 3.2.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч ажил олгогчдоо дэмжих зорилгоор “Итгэлийн аян”-ыг 2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 13-ныг хүртэл хуанлийн 55 хоногийн хугацаанд нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулахаар боллоо.

 

Нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, шимтгэл төлөгч ажил олгогчдоо дэмжих, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр авлагыг бууруулахад “Итгэлийн аян”-ы зорилго оршиж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 3000, нийслэлийн хэмжээнд 1130  аж ахуйн нэгж нийгмийн даатгалд үүссэн өр авлагын улмаас хуулийн дагуу харилцах дансныхаа зарлагын гүйлгээг хаалгасан байдалтай байгаа ба аяны хүрээнд данс нээх зөвшөөрөл олгож, шинээр гэрээ байгуулах юм.

Аянд нийгмийн даатгалын байгууллагаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлүүлэх зорилгоор хуулийн дагуу дансыг нь хаасан дараах ажил олгогчийг хамруулна. Үүнд:

а/ Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн урсгал өр, авлагаа тогтмол төлж буй;

б/ Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хуримтлагдсан өр, авлагыг 30-аас дээш хувиар барагдуулсан бол;

в/  Дансыг нь хааж, шүүхэд шил  жүүлэхээр бэлтгэсэн ажил олгогчийг энэ аянд тус тус хамруулна.

Харин шүүхийн шийдвэртэй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг энэхүү аянд хамааруулахгүй болно.