Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

70562212 77771289
НүүрСайдын тушаалЭмнэлгийн хуудас олгох журам /2009.09.16 124/

Эмнэлгийн хуудас олгох журам /2009.09.16 124/

Эмнэлгийн хуудас олгох журам /2009.09.16 124/

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2009 оны 09 дугаар сарын 16-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар 124

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

          Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг тус тус  үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Эмнэлгийн хуудас олгох журам”-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, “Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох бүртгэл”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар  тус тус баталсугай.

2. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгоход Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын “Маягт, заавар батлах тухай“  2006 оны 18/03 тоот  хамтарсан тушаалын дөрөвдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Эмнэлгийн хуудас” НД№4а маяг, ”Жирэмсэн болон амаржсаны эмнэлгийн хуудас”  НД№ 4б  маягтыг тус тус  мөрдсүгэй.

3. “Өвчтөн сахисны тэтгэмж”-тэй холбогдох заалтуудыг 2009 оны 8 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн 2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл дагаж мөрдсүгэй.

4. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг аймаг /нийслэл/, дүүргийн Эрүүл мэндийн газар, эмнэлгийн байгууллага, Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, аймаг /нийслэл/-ын нийгмийн даатгалын хэлтэс / газар /-ийн дарга, тасгийн эрхлэгч нарт даалгасугай.

САЙД

Т.ГАНДИ 

 

 

Нийгмийн    хамгаалал,  хөдөлмөрийн

  сайдын  2009 оны 09 дугаар  сарын

 16-ны өдрийн 124 дугаар  тушаалын

 нэгдүгээр хавсралт

Эмнэлгийн хуудас олгох журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 2, 3, 6 дахь хэсэг, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн  болон  үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин (ҮОМШӨ)-ний улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдах (ХЧТА),  жирэмсний болон амаржсаны, өвчтөн сахисны тэтгэмж тооцох үндсэн маягт болох эмнэлгийн хуудсыг олгох, хөтлөх, хэвлүүлэх, хяналт тавихад  оршино.

1.2. Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудсыг улсын үйлчилгээтэй эмнэлэг, рашаан сувиллын клиник тасаг, ор бүхий хувийн эмнэлэг, (цаашид “эмнэлгийн байгууллага” гэх) бичиж олгоно.

1.3. Эмнэлгийн хуудас нь улсын нэгдсэн дугаартай хэвлэмэл маягт байна. Эмнэлгийн хуудсыг хэвлүүлэх, хуваарилах, хүргүүлэх ажлыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (НДЕГ) эрхэлнэ.

Хоёр. Эмнэлгийн хуудас олгох, хөтлөх

2.1. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 17, 19, 191,2, 212, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн 13,14,15, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 15, 16, 171, 17дугаар зүйлд тус тус заасны дагуу ХЧТА-сан даатгуулагч, жирэмсэн болон амаржсан эх, хүүхдээ сахисан эх, эцэг  (даатгуулагч)-д нийгмийн даатгалын дэвтэр, ҮОМШӨ-ний акт, өвчний түүх, амбулаторийн картыг үндэслэн эмнэлгийн хуудас олгоно. Үүнд:

2.1.1. Энэ зааврын 1.1-д заасан даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн болон ҮОМШӨ-өөр өвчилсөн, хүүхдээ 196 хоног хүртэл тээгээгүй дутуу төрүүлсэн, эмнэлгийн заалтаар үр хөндүүлсэн эмэгтэй, жирэмсэн ба амаржсан эх, хүүхдээ сахиж хэвтэж эмчлүүлсэн эцэг, эх тухайн эмнэлгийн байгууллага, амбулаториор эмчлүүлсэн бол харъяаллын болон  оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн эмнэлгийн байгууллага эмнэлгийн хуудас олгоно.

2.1.2. Клиникийн нэгдсэн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэжлийн төв, бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд  хөдөө орон нутгаас харъяаллын дагуу ирж эмчлүүлэгчид эмнэлэгт өвчтөн илгээх хуудас (ЭМД №13А)-тай тохиолдолд, хүлээж авсан  эмнэлэг нь эмнэлгийн хуудас  олгоно.

2.1.3. Даатгуулагч байнга оршин суугаа газраасаа өөр газар албан томилолтоор буюу ээлжийн амралттай байхдаа  өвчилсөн тохиолдолд амбулаториор 5 хоног,   эмнэлэгт хэвтэж  эмчлүүлсэн бол хэвтсэн хугацаанд нь тухайн эмнэлгийн байгууллага эмнэлгийн хуудас  олгоно.

2.1.4. Эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр гадаадад явж эмчлүүлсэн,  албан  болон хувийн хэргээр явж байхдаа өвчилж эмнэлэгт хэвтсэн тохиолдолд  хэвтэж  эмчлүүлсэн хугацаа, өвчний онош, хийлгэсэн эмчилгээг үндэслэн анх илгээсэн болон харъяаллын  эмнэлгийн  эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэрээр эмнэлгийн хуудас олгож болно.

2.1.5. Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж  авах болзол хангасан эх гадаад оронд түр хугацаагаар амьдарч байгаа тохиолдолд тухайн орны эмнэлгийн байгууллагын жирэмсэн, амаржсаны тодорхойлолтыг үндэслэн уг эхийг харъяалах Эрүүл мэндийн төвийн эмч нарын зөвлөгөөний шийдвэрээр эмнэлгийн хуудас  олгож болно.

2.1.6. Цэргийн албан хаагч хөдөлмөрийн чадвараа алдсан, осолд өртсөн,  жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрх үүссэн тохиолдолд харъяа  цэргийн эмнэлгийн байгууллага эмнэлгийн хуудас олгоно.

2.1.7. Даатгуулагчид өвчтөн сахисны тэтгэмж олгох эмнэлгийн хуудсыг хүүхдийн хэвтэж эмчлүүлсэн эмнэлгийн байгууллага  олгоно. Харин даатгуулагч амбулатороор хүүхдээ сахиж эмчлүүлсэн тохиолдолд эмнэлгийн хуудас олгохгүй.

2.2. Энэ зааврын 1.2-т заасан эмнэлгийн байгууллагаас олгох эмнэлгийн хуудсыг хэвтэн эмчлүүлсэн бол өвчний түүх, амбулаториор эмчлүүлсэн бол эмчилгээний карт, эмнэлэг хяналтын комиссын шийдвэрийг үндэслэн  дүн бүртгэлийн их (бага) эмч, эмчлэгч их эмч бичнэ. Эмнэлгийн хуудсыг бичихдээ өвчний оношийг олон улсын өвчний ангиллын шифрээр, өвчилсөн хугацааг хоёр цифрээр  бичнэ. Эмнэлгийн байгууллагын дарга /эрхлэгч/ эмнэлгийн хуудас бичсэн үндэслэлийг шалгаж  гарын үсэг зурж, эмнэлгийн тэмдгээр баталгаажуулан олгоно.

2.3. Өвчтөн сахисны тэтгэмж олгох эмнэлгийн хуудсыг даатгуулагч эх /эцэг/, хууль ёсны асран хамгаалагчийн нэр дээр ”Эмнэлгийн хуудас” НД№4A маягтын хуудас дээр бичнэ. Өвчтөн сахисны нэмэлт тэмдэглэгээг уг маягтын 8 дугаар хэсгийн “ХЧТА шалтгаан ердийн өвчин, ахуйн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, үйлдвэрлэлийн ослын аль нь болох (зур)” гэсний ард Ө/С гэж тэмдэглээд хүүхдийн овгийн эхний үсэг, нэр, регистрийн дугаарыг гараар бичнэ.

2.4. Амбулаториор эмчлүүлсэн даатгуулагчид эмчлэгч их эмч эмнэлгийн хуудсыг нэг удаад 5 хүртэл хоног, нийтдээ 14 хоногоос илүүгүй хугацаагаар олгоно. Амбулаториор эмчлүүлсэн даатгуулагчид 14-өөс  дээш хоногоор  эмнэлгийн хуудас олгох шаардлага гарвал өвчтөний биеийн байдал,  шинжилгээний дүнг эмнэлэг хяналтын комисс 7 хоног тутамд хэлэлцэн,  эмнэлгийн хуудас бичих хугацааг сунгаж болно. Заавал болон сайн дурын даатгуулагч эх, цэргийн албан хаагч эмэгтэйд жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг 60 хоногийн хугацаагаар 2 удаа бичиж олгоно.

2.5. Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудсыг эмнэлгээс гарсан өдөрт нь буюу эмчлүүлж дууссанаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор, жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг жирэмсний амралт эхэлснээс хойш болон амаржсаны дараа 30 хүртэл хоногийн дотор эмнэлгийн байгууллага  бичиж олгоно. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй бол дээрхи  хугацаа хэтэрсэн үед бичигдсэн эмнэлгийн хуудсаар ХЧТА-ны болон жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж олгохгүй. 

2.6. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу заавал даатгалд хамрагдсан өндөр настан (нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагч) хөдөлмөрийн чадвараа  түр хугацаагаар алдсан  бол холбогдох эмнэлгийн байгууллагаас зохих журмын дагуу эмнэлгийн хуудсыг бичиж олгоно.

2.7. Эмнэлгийн хуудсыг буруу бичсэн, засварласнаас хүчингүй болсон, үрэгдүүлсэн тохиолдолд буруутай этгээдээр эмнэлгийн  хуудасны үнийг гурав дахин нэмэгдүүлсэн үнээр   төлүүлнэ. Энэ нөхцөлд эмнэлгийн хуудсаар тэтгэмж олгоогүй талаар ажил олгогчийн тодорхойлолт, маягтын үнийг төлсөн төлбөрийн баримтыг үндэслэн анх хуудас бичсэн эмнэлгийн байгууллага дахин бичиж олгоно.

2.8. Эмнэлгийн хуудас дараахь тохиолдолд олгохгүй, шаардлагатай бол магадлагаа олгоно. Үүнд:

2.8.1. Өөрийн эрүүл мэндэд санаатайгаар гэм хор учруулсан, хуурамчаар өвчилсөн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн, эмчилгээнээс санаатайгаар зайлсхийсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд;

2.8.2. Өвчтөн асарсан ;

2.8.3. Халдварт өвчний улмаас хөл хорьж

тусгаарласан;

2.8.4. Өөрийн хүсэлтээр гоо сайхны мэс засал

хийлгэсэн;

2.8.5. Хувийн эмнэлэгт амбулаториор эмчлүүлсэн;

2.8.6. Рашаан сувилалд сувилуулсан;

2.9. Энэ журмын 2.8.2-т заасан “өвчтөн асарсан” гэдэгт Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 21–т заасан даатгуулагч хамаарахгүй.

2.10. Жирэмсний болон амаржсаны чөлөөтэй хугацаанд Нийгмийн даатгалын сангаас олгох уг тэтгэмжийг авч байгаа эх, эцэг хууль ёсны асран хамгаалагч 0-5 насны төрсөн болон үрчлэн авсан хүүхдээ эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн бол өвчтөн сахисны эмнэлгийн хуудсыг давхар бичихгүй.

2.11. Ээлжийн амралттай болон хүүхдээ өсгөж, асрахаар чөлөө авсан байх хугацаандаа 0-5 насны төрсөн болон үрчлэн авсан хүүхдээ эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн даатгуулагч эх, эцэг, хууль ёсны  асран хамгаалагчид тухайн хугацаанд ногдох  өвчтөн сахисны эмнэлгийн хуудас олгоно.

2.12. Эмнэлгийн байгууллага нь эмнэлгийн хуудсыг засваргүй, гаргацтай бичиж даатгуулагчид  олгох  ба эмнэлгийн хуудас олгосон  тухай “Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас  олгосон  бүртгэл”  хөтөлж  бүртгэлийн нэг хувийг харъяалах нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг (ажилтан)-т өгч тухай  бүр тооцоо хийнэ.

2.13. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1, 2 дугаар хэсэг, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан  даатгуулагч    ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас ХЧТА тохиолдолд   хуанлийн жилд  91 хоногийн эмнэлгийн хуудас олгоно.

2.14. Хорт хавдар, сүрьеэгээр анх өвчилсөн эсхүл  ердийн өвчинтэй  хавсарсан тохиолдолд хуанлийн жилд амбулаториор 91 хоног, нийтдээ 182 хоногоос хэтрэхгүй хугацаагаар  эмнэлгийн хуудсыг олгоно.

 2.15. ҮОМШӨ-ний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдсан даатгуулагчид нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн  хугацааг  үл харгалзан  эмнэлгийн хуудас  олгоно. Эмнэлгийн хуудас олгох хугацааны дээд хязгаар нь амбулаториор хуанлийн 91 хоног, нийтдээ дараалсан 12 сарын дотор  182 хоногоос хэтрэхгүй  байна.

2.16. Цэргийн албан хаагч ХЧТА-ж  өвчилсөн, осолд өртсөн тохиолдолд нэг удаагийн дээд хязгаар нь 91 хоногоос, хорт хавдар болон сүрьеэгээр өвчлөхөд 182 хоногоос тус тус хэтрүүлэхгүйгээр эмнэлгийн хуудас бичиж олгоно.

2.17. Ердийн өвчнөөр  өвчлөхөд амбулаториор 50 хоног, нийтдээ 91 хоног,  ахуйн  ослын улмаас өвчилсөн даатгуулагч амбулаториор  болон  эмнэлэгт хэвтсэн хугацааг оролцуулан нийтдээ   91 хоног хүртэл хугацаагаар эмнэлгийн хуудас олгоно.

Гурав. Эмнэлгийн хуудсаар тэтгэмж тооцох

 3.1. Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдахаас өмнө 3 сар шимтгэл төлсөн байх тухай заалтыг эмнэлгийн хуудас бичүүлсэн сарын өмнөх бүтэн ажилласан 3 сараар тооцно. Харин эдгээр 3 сарын аль нэгэнд нь хагас  ажилласан  бол түүнээс өмнөх бүтэн ажилласан 3 сарын цалин, хөлсийг сонгон тэтгэмж бодох сарын дундаж цалинг тооцож болно.

3.2. Улирлын чанартай ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг болон сул зогссон аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг ажилтны ажиллаагүй хугацааны нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож төлсөн бол тэтгэмжийг уг доод хэмжээнээс бодож олгож болно.

3.3. Тэтгэмж тооцох хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогыг тодорхойлох :

3.3.1. Тэтгэмж бодох нэг өдрийн дундаж цалинг тодорхойлохдоо хөдөлмөрийн чадвар алдахаас өмнөх 3 сарын цалингийн нийлбэрийг ажилласан өдрийн тоонд хуваана.

3.3.2. Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны , жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж, өвчтөн сахисны тэтгэмжийг Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу  ажлын өдрөөр тооцно.

3.3.3. Ээлжийн ажилтай даатгуулагчийн ажилласан хоногийг  ажлын өдөрт шилжүүлж тооцно.

3.4.  Үндсэн ажил, үүргээс гадуур хэд хэдэн байгууллагад ажил үүрэг давхар гүйцэтгэж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчид хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны 6 дахь өдрөөс хойшхи хугацааны тэтгэмжийг дор дурдсанаар тооцож олгоно.

Үүнд:

3.4.1. Даатгуулагчид ХЧТА  6 дахь өдрөөс хойшхи хугацааны тэтгэмжийг тухайн даатгуулагчийн үндсэн ажил олгогчийн  нягтлан бодогч давхар ажилласан бүх ажил олгогчийн олгосон цалин хөлсний нийлбэр дүнгээс тооцон нийгмийн даатгалын байгууллагаас нэхэмжилнэ. Цалин хөлсний нийлбэрийг тодорхойлохдоо даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын болон хавсралт баталгаажсан дэвтрийг үндэслэнэ. Энэ тохиолдолд тэтгэмж тооцох сарын орлогын хэмжээ тухайн үед мөрдөж байгаа Засгийн газрын баталсан сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

3.4.2. Эмнэлгийн байгууллагаас олгосон эмнэлгийн хуудсыг үндсэн       ажлаас гадуур ажилласан байгууллагын тоогоор хувилж, хуулбарыг         давхар ажилласан ажил олгогч бүрт өгөх үүргийг даатгуулагч хүлээнэ. Эмнэлгийн хуудасны үндсэн хувь нь тухайн даатгуулагчийн үндсэн ажил олгогчийн санхүүгийн баримтанд хадгалагдана.

3.5.  ҮОМШӨ-ний  улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдаж тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч ажил хөдөлмөр эрхэлж байх явцад мөн  шалтгааны улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан  тохиолдолд ҮОМШӨ-ний  даатгалын сангаас  тэтгэвэр буюу тэтгэмжийг давхардуулан  олгохгүй.

3.6. Ажил олгогч нь ХЧТА-ны  тэтгэмж олгосон жагсаалт Маягт НД№10, эмнэлгийн хуудас,  нэхэмжлэхийн хамт  даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан хугацаа дууссанаас хойш, жирэмсний болон амаржсаны эмнэлгийн хуудсыг бичигдсэнээс хойш 28 хоногийн дотор нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг(ажилтан)-т ирүүлж тэтгэмжийн тооцоо хийнэ.  Хэрэв хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд  тэтгэмж олгохгүй  бөгөөд буруутай байгууллага, албан тушаалтанд хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

3.7.  Нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасаг (ажилтан)  нь эмнэлгийн хуудас  НД№4а, НД№4б,  тэтгэмжийн тооцооны маягт НД№10-ыг тус тус үндэслэн  ажил олгогчийн тэтгэмж тооцсон байдлыг  шалган,  хэлтсийн нягтлан бодогчоор хянуулж 21 хоногийн дотор  тэтгэмжийн мөнгийг  ажил олгогчийн харилцах дансанд шилжүүлнэ.

Дөрөв . Эмнэлгийн хуудас хөтлөлтөд тавих хяналт

4.1. Даатгуулагчид Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 17, 18, 19, 191, 19,212 дугаар зүйл, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуулийн 13, 14, 15 дугаар зүйл, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 15, 16, 17, 171,17дугаар зүйлд заасан хувь, хэмжээгээр ажлын өдрөөр тооцож олгох бөгөөд ажил олгогчоос болон нийгмийн даатгалын байгууллагаас олговол зохих тэтгэмж, эмнэлгийн хуудасны олголт, хөтлөлт, зарцуулалтад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Нийгмийн даатгалын байгууллага  хяналт тавина.

4.2. Энэ журмын 1.2-т заасан эмнэлгийн хуудас бичих эрх бүхий эмнэлгийн байгууллагын ерөнхий эмч  /дарга, эрхлэгч/ эмнэлгийн хуудасны бичилт олголтын үндэслэлийг өвчний түүх, амбулаторын картын хөтлөлтөнд тулгуурлан хяналт тавина.

4.3. Жирэмсэн, амаржсаны болон сайн дурын даатгуулагчийн Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны эмнэлгийн хуудсыг нийгмийн даатгалын байгууллагын,  ердийн өвчин ,  ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан даатгуулагчийн эмнэлгийн хуудсыг ажил олгогчийн санхүүгийн баримтанд  тус тус хадгалах ба ажил олгогч нь даатгуулагчид  хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж олгосон жагсаалт /НД№10/-ыг 2 хувь үйлдэн нийгмийн даатгалын байгууллагаар хянуулсны дараа нэг хувийг нийгмийн даатгалын байгууллагад үлдээж, үлдэх хувийг нь өөрийн санхүүгийн баримтад хадгална.

4.4. Эмнэлгийн хуудасны олголт, зарцуулалтын  тайланг  сум, дүүргийн нийгмийн даатгалын байгууллага дараа улирлын эхний сарын 15-ны дотор, аймаг, нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллага тухайн сарын 25-ны дотор гаргаж хэлтэс, газрын үйл ажиллагааны тайланд тусган хяналт тавьж ажиллана.

Тав. Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

5.1. Эмнэлгийн хуудас олгох  журам болон Нийгмийн даатгалын тухай  хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол  гэм буруутай этгээдэд Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт болон  Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

5.2. Эмнэлгийн хуудас бичих олгохтой холбогдож гарсан гомдлыг эмнэлгийн байгууллагын чанарын хяналтын алба, тэтгэмж тооцох, олгохтой холбогдож гарсан гомдлыг  нийгмийн даатгалын газар, хэлтсийн дэргэдэх гомдлын шаардлагын зөвлөл тус тус барагдуулна.

–оОо–

 

 Маягт НД№4а

ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС №

1. Нийгмийн даатгалын  дэвтрийн №……………………….

2. Регистрийн дугаар №………………………..

3. Даатгуулагчийн эцгийн нэр………………………………….

                                    өөрийн нэр……………………………………

4. Нас …………                                5. Эр, эм(зур)

6. Ажлын газрын нэр………………………………………………

7. Оршин суугаа хаяг………………………………………………

8. Албан тушаал……………………………………………………..

9. ХЧТА шалтгаан ердийн өвчин, ахуйн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, үйлдвэрлэлийн ослын аль нь болох (зур)

10. Оношийн шифр……………………………………………………..

11. ХЧТА эхэлсэн…………..он……..сар……..өдөр

                                        дууссан………….он…….сар……..өдөр

                                        олгосон………….он…….сар……..өдөр

12. Эмчлүүлсэн хоног амбулаториор……эмнэлэгт……(зур)

13. Хуудас олгосон эмнэлгийн нэр…………………………………

             Ерөнхий эмч…………………………./                                            /

                                                           гарын үсэг       нэр

Тэмдэг

             Эмчлэгч эмч…………………………./                                             /

                                                           гарын үсэг       нэр

1. Ажил олгогчийн тодорхойлолт………………………-ний    (ны) …………………..нь ………….жил…………сар шимтгэл төлж ажилласан болно.

 2. Анх удаа, үргэлжилж буй эсэх (зур)

             Боловсон хүчин…………………………./                                      /

                                                           гарын үсэг       нэр

Тэмдэг

             Дарга, эзэн…………………………./                               /

                                                           гарын үсэг       нэр

…………………он……………..сар………………..өдөр

ТЭТГЭМЖ ОЛГОЛТ

Сар Өвчлөхийн өмнөх 3 сарын Тэтгэмж бодох Нэг өдөрт ногдох тэтгэмж (3х4) Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж олгох хоног Олговол зохих тэтгэмж Гарын үсэг
Хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын дундаж Ажилласан хоног Нэг өдөрт ногдох хөдөлмөрийн хөлс, орлого Хувь Бүгд Ажил олгогчоос Нийгмийн даатгалын сангаас Бүгд (5х6) Ажил олгогчоос Нийгмийн даатгалын сангаас
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дүн

Олгосон ………………төгрөг ………..мөнгө

Дарга……………………………../                                                     /

                            гарын үсэг                              нэр

тэмдэг

             Нягтлан бодогч…………………………../                                       /

                                                           гарын үсэг                  нэр

Хянасан   нийгмийн даатгалын

байцаагч……………………………………./                                            /

                            гарын үсэг                                                         нэр

тэмдэг

     ……………………..оны ……………..сарын………………..өдөр

Маягт НД№4б

ЖИРЭМСЭН БОЛОН АМАРЖСАНЫ ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС №

 

  1. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн №
  2. Регистрийн дугаар…………………………………………………………
  3. Овог……………………….нэр……………………………………………….
  4. Оршин суугаа газар……………………………………………………….
  5. Хаана ямар ажил эрхэлдэг……………………………………………

……………………………………………………………………………………………

  1. Жирэмсний болон амаржсаны аль нь болох (зур)
  2. Чөлөө      эхэлсэн……он……сар……өдөр

                        дууссан……он……сар……өдөр

                        олгосон……он……сар……өдөр

  1. Эмнэлгийн нэр………………………………………………

      Ерөнхий эмч………………………/                                      /

                                             гарын үсэг                                нэр

       Тэмдэг

      Эмчлэгч эмч………………………/                                       /

                                           гарын үсэг                  нэр

  1. Ажил олгогчийн тодорхойлолт

…………………..-ний (ны)…………………….нь сүүлийн

…….сар тасралтгүй шимтгэл төлж ажилласан болно.

Боловсон хүчин………………………/                                      /

                                             гарын үсэг                                нэр

              Тэмдэг

      Дарга, эзэн………………………/                                          /

                                            гарын үсэг                 нэр

                      ……………он…………сар………….өдөр

 

 

 

ТЭТГЭМЖ ОЛГОЛТ

 

Жирэмсэний чөлөө авахаас өмнөх 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлого Сарын дундаж хөлс, орлого Сарын ажлын өдрийн дундаж хоног Тэтгэмж бодох Нэг өдөрт ногдох тэтгэмж (7х8) Тэтгэмж олгох хоног (ажлын өдөр) Олговол зохих тэтгэмж (9х10) Гарын үсэг
Сар Дүн Сар Дүн Нэг өдөрт оногдох хөдөлмөрийн хөлс, орлого Хувь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дүн

 

Олгосон……………….төгрөг……………..мөнгө

       Дарга…………………………./                                               /

                     гарын үсэг                                        нэр

тэмдэг

       Нягтлан бодогч……………………/                                    /

                                    гарын үсэг             нэр

Хянасан   нийгмийн даатгалын

байцаагч…………………………../                                               /

                     гарын үсэг                                        нэр

тэмдэг

………………..оны…………..сарын…………..өдөр